زندگي و پادشاهي «قبله عالم» (عباس امانت)

منصوره اتحاديه

Abstract


هرچندسلطنت ناصرالدين شاه و جنبه هاي گوناگون آن موضوع پژوهشهاي بسيار بوده و کتب متعددي در باره آن به رشته تحرير درآمده، ولي تاکنون زندگينامه شخص وي به طور اخص نوشته نشده است. هدف دکتر عباس امانت از تدوين و نگارش اين کتاب ارائهي يک بيوگرافي سياسي به سبک سنتي نيست، بلکه بررسي جنبه هاي خصوصي زندگاني ناصرالدين شاه است. آن گونه که خود وي بيان مي کند، قصد عمده بررسي شخصيت شاه و عهد و زمانه او است تا حدود اختيارات و نقش خاص وي در امور سياسي و اجتماعي، در آستانه گذار ايران به سوي مدرنيته و تجدد، روشن شود. در واقع، اين کتاب را بايد اولين تأليف به سبک مُدرن وجامع از زندگاني و عهد يکي از سلاطين وسياستمداران ايران محسوب کرد. دکتر امانت، در اين اثر، علاوه براين که اطلاعات جديدي درباره شخص شاه و اطرافيان وي به دست مي دهد، به تفصيل به بحث درباره آمال، اهداف، سياست ها، آمال و خلقيات وي مي پردازد. همچنين ضمن اشاره به روابط وي با وزرايش تأثير تحوّل شخصيت شاه بر سياست داخلي و خارجي ايران را نيز بررسي مي کند.

Full Text:

PDF (فارسی) PDF